Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Green Stays (hierna “wij”, “ons” of “Green Stays”) en onze klanten (hierna “u” of “de Klant”). Door gebruik te maken van onze diensten en het reserveren van accommodaties via Green Stays, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen door Green Stays.

1.3. Eventuele protesten tegen facturen en deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk en aangetekend worden ingediend binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, anders vervalt het recht op protest.

Diensten en Betaling

2.1. Green Stays biedt diverse diensten, waaronder CO2-compensatie en andere relevante services zoals beschreven op onze website. Let op dat de rechten die voortkomen uit de CO2-compensatie altijd in het bezit blijven van Green Stays, en wij als bedrijf het recht behouden om te bepalen hoe we deze rechten en de geplante bomen gebruiken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de bomen die we planten.

2.2. De prijzen en kosten van onze diensten worden bepaald volgens de overeenkomsten tussen Green Stays en de Klant en worden vermeld op de factuur, tenzij aanpassingen nodig zijn vanwege veranderingen in kostenstructuren.

2.3. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

2.4. Facturen van Green Stays dienen binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan door de Klant.

2.5. Bij niet-betaling na ontvangst van een ingebrekestelling, wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12%, met een minimum van 40 euro, als schadevergoeding. Deze schadevergoeding is wederkerig en geldt ook indien Green Stays haar verplichtingen niet nakomt na een ingebrekestelling door de Klant. Daarnaast is, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd volgens de intrestvoet vastgesteld in het kader van het Nederlands rechtssysteem.

Opschorting en Ontbinding

3.1. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wanbetaling om welke reden dan ook, of niet-nakoming van contractuele verplichtingen, behoudt Green Stays het recht om:

a. Eenzijdig de uitvoering van lopende opdrachten op te schorten na voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding, met uitzondering van het recht van Green Stays om schadevergoeding te vorderen.

b. De overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke machtiging na voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding, met uitzondering van het recht van Green Stays om schadevergoeding te vorderen.

3.2. Indien het vertrouwen van Green Stays in de kredietwaardigheid van de Klant wordt geschaad door laattijdige betaling, wanbetaling, gerechtelijke procedures tegen de Klant, of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de uitvoering van de verbintenissen van de Klant in twijfel trekken, behoudt Green Stays zich het recht voor om passende waarborgen van de Klant te eisen. Indien de Klant weigert hieraan te voldoen, behoudt Green Stays zich het recht voor om de gehele opdracht en/of diensten, of een gedeelte daarvan, te annuleren, zelfs als de opdracht en/of diensten geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. In dat geval is de Klant bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zoals vermeld in artikel 2.5, onverminderd de verplichting tot betaling van eventuele reeds gedeeltelijk uitgevoerde opdrachten en/of diensten.

Overmacht

4.1. Green Stays is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verbintenis in geval van overmacht of toeval. In dergelijke gevallen kan de Klant geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van Green Stays met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten is in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur waarop deze goederen en/of diensten betrekking hebben.

Geschillenregeling

6.1. In geval van betwisting met betrekking tot facturen en/of deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken te Amsterdam bevoegd.

6.2. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands rechtssysteem.

Gegevensbescherming

7.1. De persoonsgegevens van de Klanten worden door Green Stays verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. Klanten kunnen hun gegevens te allen tijde inzien, corrigeren of laten verwijderen door contact op te nemen met Green Stays. Voor vragen of klachten met betrekking tot gegevensverwerking kunnen Klanten contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Utrecht. Meer informatie over ons beleid met betrekking tot gegevensverwerking vindt u op onze website in ons http://greenstays.eu/index.php/privacy-policy/

Join the movement Let your guests plant trees! Mail us